برای همیاری با انجمن ام اس خراسان رضوی میتوانید...

برای اعلام آمادگی برای همیاری در هر کدام از بخش های آورده شده با ما تماس بگیرید...
OUR MISSIONS
همیاری به صورت نقدی
همیاری به صورت نقدی
همیاری به عنوام خادم افتخاری
همیاری به عنوام خادم افتخاری