تغییر روابط و نقش خانواده ها در ام اس

از آنجا که ام اس ممکن است بر  روی عملکرد جسمانی بیمار تاثیر بگذارد و گاه حتی انجام اعمال ساده را دشوار سازد، ضرورت دارد که اعضای خانواده نقش خود رادر نظام خانواده تعدیل کنند. این تغییر نقش نزد مرد و زن خانه بیشتر لازم می شود، به طوری که وظایفی که سنت بر عهده یکی از آن دو بوده ممکن است به دیگری محول شود. حتی گاه فشار مسئولیت های یکی از زوجین در نگهداری و مراقبت از دیگری، بدون کمک دیگران، ممکن است به فشار هایی به وی منجرر شود. زوجین باید اقدام به آموزش های لازم در قالب مشاوره های حمایتی نمایند.

این تغییر نقش در خانه فقط مختص زن و شوهر نیست، بلکه گاه به دلایل مختلف از جمله ناتوانی یکی از والدین در انجام وظایفش در منزل، باعث می شود تا از فرزندان انتظار رود با پذیرفتن برخی مسئولیت های خانه، در واقع نقش جدیدی در منزل بپذیرند. این فرزندان اغلب طی مراحل رشد خود به خاطر نقش جدیدشان در زندگی خانوادگی، به افرادی بسیار حساس و مسئولیت پذیر تبدیل می شوند.