پرستاران و شرکت های دارویی

ردیف نام پرستار شماره تماس نام شرکت نام دارو
1 خانم اعظمی 09155023180 اکتوور مرک سرنو ربیف
2 خانم دائمی 09352203045 زیست دارو دانش زیفرون – تبازیو – گلتزی – تکزیفوما
3 خانم شمشیری 09158938354 اکتوورکور اکتووکس – اکتوفرون
4 خانم فنودی 09153158129 اکتوورکور – بایوژن اکتووکس – اکتوفرون – آوونکس
5 خانم نوروزی 09151256168 زهراوی کوپامر