هیئت مدیره

 دکتر محمد خجسته باقر زاده

دکتر محمد خجسته باقر زاده

رئیس هئیت مدیره
دکتر عباس نوریان

دکتر عباس نوریان

نایب رئیس  مئیت مدیره
مهندس سید سعید سیدزادگان

مهندس سید سعید سیدزادگان

مدیر عامل
 مهندس اعظم رضائی صالح

مهندس اعظم رضائی صالح

عضو هئیت مدیره
دکتر پیام ساسان نژاد

دکتر پیام ساسان نژاد

عضو هئیت مدیره
مهندس بهروز دانشور علی زادگان

مهندس بهروز دانشور علی زادگان

عضو هئیت مدیره
 مهندسی علی سلمان زاده

مهندسی علی سلمان زاده

عضو هئیت مدیره
دکتر محسن فروغی پور

دکتر محسن فروغی پور

عضو هئیت مدیره