مشارکت های مردمی

شماره کارت : 5859837000150710

شماره حساب : 5000 (بانک تجارت شعبه احمدآباد)

همیاری به صورت غیر نقدی

در صورتی که مایل به همیاری به طرق دیگر هستید، لطفا آن را در بخش توضیحات ذکر نمایید.

همیاری به صورت خادم افتخاری