مشاوره و روانشناسی

روانشناسی و خود درمانی

  • خانم دکتر عرفانیان: روزهای شنبه 10 الی 12 (گروهی و انفرادی)
  • خانم دکتر ذکائی: روزهای دوشنبه 9:30 الی 13 (گروهی و انفرادی)
  • خانم دکتر شمس: روزهای سه شنبه 9 الی 12 (انفرادی)
                                و روزهای چهارشنبه 10 الی 12- 16 الی 18 (گروهی)

روانپزشکی

  • آقای دکتر شریعتمداری: روزهای چهارشنبه 8 الی 10 (انفرادی)

مشاورین حقوقی

  • آقای دکتر هادوی و آقای دکتر کسرایی