پزشکان

اسامی پزشکان مغز و اعصاب خراسان رضوی

ردیفنام پزشکآدرستلفن
1 دکتر اعتمادی نبش عارف 5 05138415585
2 دکتر سعیدی نبش عارف 6 – ساختمان پردیس
3 دکتر نیکخواه قائم 18
4 دکتر مالک زاده 5138440715
5 دکتر آذر پژوه 5138444357
6 دکتر نوریان خیابان پرستار - ساختمان شماره 20 5138438465
7 دکتر مهدی نژاد بین وکیل آباد 19 و 21 – ساختمان رضا 5136090410
8 دکتر ساسان نژاد کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا (ع)
9 دکتر رستمی تربت جام – خیابان المهدی – المهدی 10 – ساختمان بهبود
10 دکتر صالحیار قبل فلکه امام رضانبش ابن سینا
11 دکتر شهامی عارف 6 – ساختمان پردیس 5138421730
12 دکتر حکاک میدان بیمارستان امام رضا – ابتدای ابن سینا – ساختمان بهاران 5138536519
13 دکتر دهقانی بیمارستان قائم
14 دکتر بیدکی قوچان – خیابان عشق آباد- خیابان شهید داودی – جنب آزمایشگاه سینا
15 دکتر گوهرجو نیشابور – خیابان عطار – عطار 9 – ساختمان یاس 5143337371
16 دکتر قندهاری کوهسنگی 4 – ساختمان پارسا
17 دکتر پوراکبر کوهسنگی 4 – ساختمان پارسا 5138525777
18 دکتر همام کوهسنگی 3 – پلاک 8 5138448060
19 دکتر شریعتی ابتدای خیابان رازی – ساختمان پزشکان رازی – واحد 503 5138553426
20 دکتر فرزاد فر بیمارستان قائم
21 دکتر برومند عارف 2 – ساختمان بزرگمهر
22 دکتر عضدی نیا خیابان دانشگاه 18 –پلاک 9 5138590880
23 دکتر یزدانی پرستار 1 – ساختما ن سینا 5138440715
24 دکتر مرضیه طاهری بین عارف 2 و 4 –ساختمان پزشکان حکیم 5138414774
25 دکتر حسین خواه نبش عارف 1 – ساختمان پزشکان آزاده 5138447094
26 دکتر قلوبی خیابان گاز 14
27 دکتر مونا امینی بیمارستان شریعتی – کلینیک ویژه حضرت رسول
28 دکتر رفتاری نیشابور – کلینیک بیمارستان 22 بهمن و کلینیک بیمارستان حکیم
29 دکتر پور مختاری گناباد – میدان امام – ابتدا خیابان سعدی – کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی گناباد
30 دکتر بوستانی پرستار 1 – ساختمان سما- پلاک 28 38460206
31 دکتر نعمتی حاشیه میدان بیمارستان امام رضا – بالای صندوق صالح 38599200
32 دکتر فروغی پور محتشمی 1 – ساختمان سینوهه 38443904
33 دکتر عزیزی سی متری طلاب مفتح 5 – ساختمان بعثت – پلاک 150 32725940
34 دکتر اسدی پرستار 1 – ساختمان 1/30 38462711
35 دکتر امیری نبش عارف 5 – ساختمان بهار 38440070
36 دکتر رضایی طلب تربت جام – خبابان المهدی – روبروی مهدیه المهدی 8
37 دکتر اوجانی جاده سرخس – شهرک شهید رجائی – بازه شیخ 33727884
38 دکتر رحمانی پرستار 1 – ساختمان مهر 38463948
39 دکترآل هاشمی خیابان عارف – بین عارف 2 و 4 – ساختمان حکیم 38460093
40 دکنر پورزاهد میدان بیمارستان امام رضا – ساختمان پزشکان رازی – واحد 305 38557707
41 دکتر اکبر نژاد کاشمر – خیابان امام خمینی 2 – ساختمان شهابی نژاد – طبقه همکف
42 دکتر نخود چی خیابان محتشمی – پلاک 7 38443906
43 دکتر طاهری هروی بین چهارراه دکترا – سه راه ادبیات – روبروی این سینا 11- پلاک 22 38437010
44 دکتر شافعی خیابان محتشمی 4 – ساختمان ثامن – پلاک 80 38429292
45 دکتر سارانی احمداباد-پرستار1
46 دکتر اسد پور احمدآباد – نبش عارف 1 – پلاک 3 38440063
47 دکتر ابراهیم پور کوهسنگی 4 – ساخنمان صدرا