آزمایشگاه های طرف قرارداد

اسامی آزمایشگاه هایی که با انجمن ام اس خراسان رضوی تفاهم دارند

فقط و فقط با کارت تخفیف پزشک

ردیفنام آزمایشگاهآدرستلفن تماس
1 منصف خیابان چمران، چهارراه گلستان، سمت چپ، روبروی ساختمان پزشکان گلستان 38511361
2 میلاد خیابان احمد آباد، پرستار، پرستار1، ساختمان پردیس 38419895
3 نور خیابان احمد آباد، عارف، عارف 3 38468355
4 نوروز پور خیابان چمران، چمران 13 38555343
5 نوید خیابان احمد آباد، پاستور، ساختمان هدایت، طبقه اول 38468847
6 نیکان خیابان احمد آباد، عارف، عارف 2، نبش پرستار 1/8 38476681