ماساژ درمانی

ماساژ درمانی

  • خانم ایزدجو: روزهای یکشنبه 8:30 الی 12
  • آقای ضیایی: روزهای پنجشنبه 8 الی 10
  • آقای نیک فرجام: روزهای پنجشنبه 10 الی 12