نمایندگان شرکت های دارویی

نمایندگان شرکت های دارویی

نام پرستارشماره تماسنام شرکتنام دارو
خانم دانشور 09153082922 بایر پارسیان تبافرون
خانم دائمی 09352203045 زیست دارو دانش زیفرون -تبازیو
خانم فنودی 09153158129 اکتووروکو کتوکس
خانم فنودی 09153158130 بیوسان فارمد سانریف
خانم فنودی 09153158131 بایولوژیکس آوونکس
خانم شمشیری 09158938353 اکتوورکو کتووکس
خانم شمشیری 09158938354 بیوسان فارمد ساندیف
خانم اعظمی 09155023180 اکتوورمرک سرنو ربیف
خانم نوروزی 09151256168 زهراویی کوپامه
خانم اسماعیل پور 09153018347 زیست ارکید فارمد سینووکس-ریسژن-سینومر
آقای لطفی 09151217461 اسوه فینگلومیت-اسومید