مددکاری

خدمات دارویی

نامه تخفیف دارویی برای بیمارانی که مشکل پرداخت هزینه دارند

آزمایشگاهی

هماهنگی با چند آزمایشگاه در سطح شهر بصورت رایگان و یا تخفیف دار آزمایشهای بیماران را انجام میدهند

طب تصویری

هماهنگی با 2 آزمایشگاه که بصورت رایگان MRI انجام میدهند

بهزیستی

معرفی بیماران به بهزیستی که شامل شرایط زیر باشند:
1: مشکل حرکتی
2: مشکل شنوایی
3:مشکل بینایی
4:عدم کنترل ادرار

کمیته امداد

معرفی بیماران نیازمند جهت تحت پوشش قرار گرفتن در کمیته امداد

دریافت وام اشتغال زایی
دریافت وام درمانی
جهت حمایت در اشتغال زایی بیماران ،اهدا غرفه در بازارچه های خیریه